Endoscoop Verhuur Nederland
Home - IQ-Parts - Verhuur - Voorwaarden - Prijzen - Contact

Voorwaarden voor Endoscoop Verhuur

 

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden

 

1. Algemeen

Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen, verder te noemen “ de wederpartij” zijn niet van toepassing ook al is

daarnaar door de wederpartij in van haar afkomstige correspondentie en stukken verwezen.
De algemene huurvoorwaarden van INDUSTRIAL QUALITY PARTS zijn van toepassing op alle overeenkomsten en die door INDUSTRIAL QUALITY PARTS binnen het kader van haar bedrijfsvoering worden aangegaan.

Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk aan INDUSTRIAL QUALITY PARTS te worden bevestigd.

1.1 Begripsbepaling

verhuurder: INDUSTRIAL QUALITY PARTS, ook te noemen IQ-Parts;

de huurder: de wederpartij

1.2 Totstandkoming van de huurovereenkomst

De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de wederpartij en INDUSTRIAL QUALITY PARTS de overeenkomst tekenen en gaat in naargelang het

geval: bij afhalen, op het ogenblik dat de wederpartij het gehuurde in ontvangst neemt bij INDUSTRIAL QUALITY PARTS bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door INDUSTRIAL QUALITY PARTS. INDUSTRIAL QUALITY PARTS is gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze zich met een geldige legitimatiebewijs legitimeert. INDUSTRIAL QUALITY PARTS is gerechtigd deze legitimatie te toetsen bij het VIS (Verified Identification System). INDUSTRIAL QUALITY PARTS is bevoegd een kopie van de legitimatie te maken.
Is de wederpartij geen natuurlijk persoon, dan zal INDUSTRIAL QUALITY PARTS, naast de legitimatie van de afhaler, uitsluitend na vertoon van een schriftelijke opdrachtbon van de betreffende onderneming en na overlegging van een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel van niet ouder dan drie maanden, de huurovereenkomst sluiten.

1.3 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn, tenzij door INDUSTRIAL QUALITY PARTS uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend ongeacht een eventuele aanvaarding door de wederpartij, tenzij in de schriftelijke aanbiedingen een geldigheidsduur is vermeld en de wederpartij voor het verstrijken van deze geldigheidsduur het aanbod heeft aanvaard. Indien een geldigheidsduur als zo even bedoeld niet is vermeld dan wel zonder aanvaarding is verstreken, zijn aanbiedingen, orders, bestellingen en huuraanvragen voor INDUSTRIAL QUALITY PARTS eerst bindend na schriftelijke bevestiging door INDUSTRIAL QUALITY PARTS, onder tekening van een hierop betrekking hebbend geschrift door INDUSTRIAL QUALITY PARTS of uitlevering c.q. ter beschikkingstelling door INDUSTRIAL QUALITY PARTS aan de wederpartij van de aangeboden c.q. bestelde zaken. Eerst na een schriftelijke bevestiging door INDUSTRIAL QUALITY PARTS, ondertekening door INDUSTRIAL QUALITY PARTS van het hierop betrekking hebbende geschrift of uitlevering c.q ter beschikkingstelling door INDUSTRIAL QUALITY PARTS van de aangeboden c.q. bestelde zaken komt een overeenkomst tot stand.

De inhoud van door INDUSTRIAL QUALITY PARTS gehanteerde folders, haar drukwerken, catalogi en prijscouranten binden haar niet, tenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald of hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen.

Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot de prijsstelling, afbeelding, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in door INDUSTRIAL QUALITY PARTS uitgebrachte offertes of verstrekte orderbevestigingen kan INDUSTRIAL QUALITY PARTS nimmer aansprakelijk worden gehouden.

1.4 Reserveren en annuleren

Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij INDUSTRIAL QUALITY PARTS te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomsten wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de wederpartij beschikbaar dienen te zijn in onderling overleg bepaald en in schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Indien de wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

Onverminderd het voorgaande kan de wederpartij de reservering voor het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren en de wederpartij zal alsdan de navolgende vergoeding schuldig zijn: 40% van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt voor de 10e dag, voor het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld.

60% van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt voor de 6e dag, voor het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld.

80% van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt voor de 2e dag, voor het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld.

1.5 Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, dan wel indien de wederpartij een consument is, onder curatele stelling van de wederpartij, of indien ten aanzien van de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, kan INDUSTRIAL QUALITY PARTS de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het recht van INDUSTRIAL QUALITY PARTS op vergoeding van de kosten, nadeel en rente.

In genoemde gevallen is INDUSTRIAL QUALITY PARTS te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de wederpartij terug te halen (eigendomsvoorbehoud). De wederpartij is verplicht om aan INDUSTRIAL QUALITY PARTS de door haar gewenste medewerking te verlenen. De wederpartij machtigt INDUSTRIAL QUALITY PARTS bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. INDUSTRIAL QUALITY PARTS is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de wederpartij of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.

2. Aansprakelijkheid / Overmacht

INDUSTRIAL QUALITY PARTS kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juiste of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de wederpartij stelt.

INDUSTRIAL QUALITY PARTS is slechts aansprakelijk voor directe schade door de wederpartij, indien en voor zover die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of een onrechtmatige daad van INDUSTRIAL QUALITY PARTS. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in een geregelde gang van zaken bij de wederpartij, bedrijfsschade en/of gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan, op enigerlei wijze verbandhoudende met dan wel veroorzaakt door een fout voortvloeiend uit de verhuur is INDUSTRIAL QUALITY PARTS nimmer aansprakelijk. De wederpartij dient zich des gewenst tegen deze schade te verzekeren. Eventuele aansprakelijkheid van INDUSTRIAL QUALITY PARTS is beperkt tot de dekking van de verzekering van INDUSTRIAL QUALITY PARTS en wel uitsluitend tot het bedrag van de door die verzekering in dit verband gedane uitkering te vermeerderen met het eigen risico van INDUSTRIAL QUALITY PARTS.

In het geval de verzekeraar van INDUSTRIAL QUALITY PARTS om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, dan is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat met de huurovereenkomst is gemoeid indien en voor zover uit de huurovereenkomst een toerekenbare tekortkoming en/of het onrechtmatig handelen van INDUSTRIAL QUALITY PARTS valt te herleiden. INDUSTRIAL QUALITY PARTS heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken.

3. Huurprijzen

Huurprijzen, zoals omschreven in de catalogus van INDUSTRIAL QUALITY PARTS zijn gebaseerd op week prijzen van max. 7 dagen gebruik. ( voor langer gebruik geldt een toeslag) en zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie en transport. De huur loopt door op zon en feestdagen en voor een weekend worden 10 uren oftewel 1,25dag berekend (weekend is vanaf vrijdag 16:00 uur tot maandag 9:00 uur). Voor de periode van een dag mag de wederpartij het gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is. De huurprijs wordt na teruggave van het verhuurde goed voldaan in de shop waar de zaken zijn gehuurd en/of moeten worden geretourneerd.

De prijzen, zoals omschreven in de catalogus van INDUSTRIAL QUALITY PARTS, zijn gebaseerd op de ten tijde van drukken van de catalogus geldende omstandigheden, deze prijzen zijn richtlijnen en binden INDUSTRIAL QUALITY PARTS niet.

3.1 Waarborgsom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de wederpartij per verhuring een waarborgsom schuldig zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de wederpartij verlenging van de overeenkomst wenst, dient de wederpartij uiterlijk op de dag van de verlening een nieuwe waarborgsom te storten. Indien de wederpartij een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan

INDUSTRIAL QUALITY PARTS de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van INDUSTRIAL QUALITY PARTS op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de wederpartij niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan INDUSTRIAL QUALITY PARTS, door de wederpartij verschuldigde bedragen, verrekenen met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

4. Controle

Teneinde problemen te voorkomen moet de wederpartij onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt dit controleren. Indien er gebreken, mankementen of andere klachten zijn, dient de wederpartij: direct telefonisch, per fax of email contact op te nemen met INDUSTRIAL QUALITY PARTS.

Indien de goederen door transport van INDUSTRIAL QUALITY PARTS c.q door transport van derden naar INDUSTRIAL QUALITY PARTS worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van INDUSTRIAL QUALITY PARTS gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door transport of transport door derden is niet te beschouwen als dergelijke controle.

Als de wederpartij bij de controle wil zijn, moet hij dit op voorhand, bij opgave van de bestelling weergeven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourname). Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de wederpartij daarbij aanwezig was, is controle door INDUSTRIAL QUALITY PARTS bindend. INDUSTRIAL QUALITY PARTS laat dit binnen 10 werkdagen nadat de goederen bij INDUSTRIAL QUALITY PARTS terug zijn, schriftelijk weten. INDUSTRIAL QUALITY PARTS kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de wederpartij berekenen.

Beschadigde huurgoederen c.q. onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de wederpartij gehouden.

4.1 Schade/Verlies

Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, schriftelijk aan INDUSTRIAL QUALITY PARTS te worden gemeld. De wederpartij verplicht zich de aan de het gehuurde goed door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan INDUSTRIAL QUALITY PARTS te vergoeden tegen dagwaarde d.w.z. de huidige nieuwwaarde van een stuk verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van het beschadigde, dan wel het verloren gegane goed dan wel de kosten die met de reparatie van het van

INDUSTRIAL QUALITY PARTS goed gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van INDUSTRIAL QUALITY PARTS gehuurde goed. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door INDUSTRIAL QUALITY PARTS geleden schade. Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door INDUSTRIAL QUALITY PARTS reeds de diefstalwaarde aan de wederpartij is berekend en die later alsnog door de wederpartij gevonden en teruggebracht worden, dient de wederpartij de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door INDUSTRIAL QUALITY PARTS in mindering gebracht op de aan de wederpartij terug te betalen vergoeding van de diefstalwaarde. INDUSTRIAL QUALITY PARTS is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de wederpartij, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De wederpartij, zal INDUSTRIAL QUALITY PARTS vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed. INDUSTRIAL QUALITY PARTS verklaart dat er ten behoeve van de Wet

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen verplicht objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de WAM gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die INDUSTRIAL QUALITY PARTS vrijwaart, komt evenwel: schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade. Het in de aansprakelijkheidspolis genoemde eigen risico. De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en /of toebehoren schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de wederpartij een teruggaaf plicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

4.2 Expertise

De door INDUSTRIAL QUALITY PARTS gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. De wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord te gaan dat bij een door INDUSTRIAL QUALITY PARTS geschat schadebedrag van € 1.500 of meer, een expertise op kosten van de wederpartij wordt uitgevoerd door een door INDUSTRIAL QUALITY PARTS aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden 1.500 wordt expertise uitgevoerd door INDUSTRIAL QUALITY PARTS.

4.3 Gebruik en onderhoud

De wederpartij stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij INDUSTRIAL QUALITY PARTS terug te brengen in dezelfde staat als waarin zij het goed ontvangen heeft bij aanvang van de huur. De wederpartij dient goederen gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc te retourneren, zoals zij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht aan de huurder. De wederpartij is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming en het algemene gebruik aan te wenden en wel op plaatsen waar zulks veilig kan geschieden, alsmede te gebruiken overeenkomstig de instructies of aanwijzingen die hem door of vanwege INDUSTRIAL QUALITY PARTS voorafgaand aan het gebruik zijn verstrekt. De wederpartij dient voor het gehuurde zorg te dragen als een goed huisvader. De wederpartij is verplicht aan INDUSTRIAL QUALITY PARTS mee te delen op welke plaats het gehuurde zal worden geplaatst en/of gebruikt. In geen geval mag het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van INDUSTRIAL QUALITY PARTS het Nederlandse grondgebied verlaten

5. Verplichting wederpartij

De wederpartij stemt er mee in INDUSTRIAL QUALITY PARTS te allen tijde toegang tot het verhuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en INDUSTRIAL QUALITY PARTS hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van INDUSTRIAL QUALITY PARTS. De wederpartij mag het gehuurde goed niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres dan omschreven op de overeenkomst. De wederpartij of de derden dient INDUSTRIAL QUALITY PARTS onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende goederen van de wederpartij of op derde of op het onderhavige gehuurde zaak indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van INDUSTRIAL QUALITY PARTS dreigen te worden aangetast.

5.1 Boetes en belastingen

De wederpartij verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden, te zullen betalen.

5.2 Risico ladenlossen

De wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de wederpartij die de goederen door INDUSTRIAL QUALITY PARTS aangeleverd krijgen in containers en zelf lossen en weer laden. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven en omvallen van de lading. Immers, bij oplading wordt INDUSTRIAL QUALITY PARTS niet geacht de lading met het oog op transport te controleren gezien het feit dat de controle in het bedrijf van INDUSTRIAL QUALITY PARTS gebeurt. Indien op verzoek van de wederpartij bij het laden/lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van INDUSTRIAL QUALITY PARTS, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de wederpartij.

5.3 Terugbrengen

Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij INDUSTRIAL QUALITY PARTS worden teruggebracht, verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een schadevergoeding aan INDUSTRIAL QUALITY PARTS verschuldigd, welke schadevergoeding bestaat uit twee maal de huurprijs voor iedere dag dat de huurder nalaat om het goed na het verstrijken van opgenoemde termijn van INDUSTRIAL QUALITY PARTS te retourneren.

De wederpartij kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de wederpartij zich opzettelijk het gehuurde goed toeeigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan INDUSTRIAL QUALITY PARTS niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de wederpartij blijft.

5.4 Hulp aan chauffeur

Indien INDUSTRIAL QUALITY PARTS en de wederpartij overeengekomen zijn dat de goederen door INDUSTRIAL QUALITY PARTS bij de wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, dient de wederpartij behulpzaam te zijn bij het lossen en/of laden van het goed op de plaats waarvan partijen overeengekomen zijn dat INDUSTRIAL QUALITY PARTS de goederen zal afleveren en/of ophalen, behoudens schriftelijk vastgelegde anders luidende afspraken. Indien de wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het lossen en/of laden van de goederen komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de wederpartij.

6. Bezorgen en afhalen

Het bezorgen en afhalen van de verhuurde goederen wordt door de afdeling transport gepland tussen 08:00 uur en 16:00 uur. Wanneer de wederpartij het bezorgen en afhalen op een afgesproken tijdstip wil laten plaatsvinden, wordt hiervoor een extra toeslag van 50% op de normale transportkosten berekend. INDUSTRIAL QUALITY PARTS bezorgt uitsluitend op de begane grond tot de eerste deur en /of begin bouwplaats.

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat een gevolmachtigd iemand gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde goed. Zo niet dan heeft INDUSTRIAL QUALITY PARTS het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de

wederpartij. INDUSTRIAL QUALITY PARTS kan echter ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal ook in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de wederpartij uitdrukkelijk het bewijs dat de huurgoederen niet zijn afgegeven in het

overeengekomen aantal of de overeengekomen staat.

Indien de partijen afspreken dat INDUSTRIAL QUALITY PARTS het gehuurde goed moet komen ophalen, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren tevoren

(werkdagen) aan INDUSTRIAL QUALITY PARTS heeft meegedeeld dat INDUSTRIAL QUALITY PARTS het verhuurde goed kan komen halen. De wederpartij blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed

totdat dit door INDUSTRIAL QUALITY PARTS is opgehaald. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 08:00 uur gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane

grond gereed te staan. De emballage die bij de huurgoederen hoort, blijft bij de wederpartij t.b.v. de kwaliteit. Zijn de goederen niet in gereedheid

gebracht voor transport, dan dient de wederpartij de extra kosten die voor INDUSTRIAL QUALITY PARTS hierdoor ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het

berekenen van de huurprijs die per dag voor het gehuurde goed wordt berekend, zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd, alsmede de

extra transportkosten. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken ophaaldag aanwezig is voor de teruggave. Zo niet

dan kan INDUSTRIAL QUALITY PARTS toch de goederen terugnemen. Doch bij verschil van mening of het gehuurde goed al dan niet in de juiste aantal of in de goede staat is

teruggegeven, rust op de wederpartij uitdrukkelijk het bewijs dat de teruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaatsgehad.

7. Betaling

Altijd contant bij het retourneren van het gehuurde goed. Betaling kan ook na machtiging door de wederpartij geschieden door middel van

automatische incasso dan wel door voldoening van de INDUSTRIAL QUALITY PARTS afkomstige facturen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te

worden, zonder enig recht op korting of verrekening. Hetzelfde geldt voor incasso’s die zijn mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan welk enig

ander van de zijde van de wederpartij of diens risico komend letsel, ingeval van voorgenoemd voorval kan INDUSTRIAL QUALITY PARTS de huurovereenkomst buitenrechtelijk

beëindigen en de gehuurde zaken terstond terughalen. Bij een stornering van een automatische incasso, wordt de wederpartij per datum van de

stornering geacht in verzuim te verkeren. Alle hiermee genoemde kosten en diensten gevolge door INDUSTRIAL QUALITY PARTS geleden schade komt voor rekening van de

wederpartij.

7.1 Incasso

In geval de wederpartij niet binnen de vermelde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van

rechtswege in verzuim te zijn en heeft INDUSTRIAL QUALITY PARTS zonder enige ingebrekestelling het recht op wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 119a BW en tevens

alle op de inning van zijn vordering vallend gerechtelijke en buitengerechtelijke (15% van de vordering met een minimum van € 200) kosten. De

termijn voor een bezwaar tegen een rekening verstrijkt na 10 werkdagen na de factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van INDUSTRIAL QUALITY PARTS is de

wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris procureur of gemachtigde volgens het

wettelijke liquidatietarief, maar zullen omvatten de volledige door INDUSTRIAL QUALITY PARTS gemaakte proceskosten, waaronder begrepen de werkelijke kosten aan salaris

en verschotten van zijn advocaat, procureur of gemachtigde. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval wanneer

INDUSTRIAL QUALITY PARTS zich voor de invordering van zijn vordering van de hulp van derde heeft voorzien.

7.2 a Schade vrijwaring

INDUSTRIAL QUALITY PARTS biedt de wederpartij de mogelijkheid om eventuele schade aan het gehuurde goed af te kopen. De wederpartij dient aan te geven dat van

schadevrijwaring geen gebruik gemaakt wordt. De wederpartij betaalt een toeslag boven de huursom. Er wordt een eigen risico berekend aan de

wederpartij in het geval er sprake is van schade aan het

gehuurde, met uitzondering van diefstal, zoekraken of zorgeloos c.q foutief gebruik onder onduidelijke omstandigheden. Afkoop van deze schade is

niet voor alle zaken mogelijk. De voorwaarden van de verzekering tegen materiele schade en wettelijke aansprakelijkheid kan de wederpartij opvragen. Vanaf 1 juli 2005 vervalt artikel 7.2a.

7.2 b Verzekering tegen materiële schade en wettelijke aansprakelijkheid. Dit artikel gaat in per 1 juli 2005

INDUSTRIAL QUALITY PARTS biedt de wederpartij de mogelijkheid om middels genoemde verzekering eventuele schade aan het gehuurde goed af te kopen. De wederpartij

dient schriftelijk, voor totstandkoming van de huurovereenkomst, aan te geven dat van deze verzekering geen gebruik gemaakt wordt. De wederpartij

betaalt een toeslag boven de huursom. Er wordt een eigen risico berekend aan de wederpartij in het geval er sprake is van schade aan het gehuurde

goed. Voor de verdere voorwaarden van deze verzekering verwijzen wij u naar het verzekeringscertificaat behorende bij de huurovereenkomst. De

voorwaarden van de verzekering tegen materiële schade en wettelijke aansprakelijkheid kan de wederpartij opvragen in de verhuurshop.

7.3 Milieu toeslag

De milieu toeslag bedraagt 1,5% van de huurwaarde van de goederen.

8. Reikwijdte

Indien een van de in deze verhuurvoorwaarden vervatte bepaling onverhoopt niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, laat dit de rechtsgeldigheid en

toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet. Voor deze niet rechtsgeldige voorwaarde zal een voorwaarde geacht worden in de plaats te zijn

getreden die wel rechtsgeldig is en die doel en strekking van de niet rechtsgeldige voorwaarde zo dicht mogelijk benadert.

9. Geschillen

Alle geschillen die ontstaan van, of voortvloeien uit, een met INDUSTRIAL QUALITY PARTS gesloten overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de

rechtbank te Utrecht , onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht. INDUSTRIAL QUALITY PARTS behoudt zicht het recht voor de huurder aan zijn woonplaats te

dagvaarden. Geschillen waarbij een wederpartij die een consument is, is betrokken, zullen worden berecht door een rechter die volgens het

communerecht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel NW Holland, Alkmaar, nummer 37079962.

© INDUSTRIAL QUALITY PARTS versie 03/0502

 

 

 

All site images and content copyright 2016, 2016 Industrial Quality Parts. All rights reserved.
Site design and maintenance by Industrial Quality Parts.